E: 053 230 3551
H: 053-2300341
info@curatwente.nl

Omvang Zorg en dienstverlening

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dagbesteding in Enschede en Hengelo

Zorg en dienstverleningsovereenkomst en diensten

Cura Twente werkt met een zorg en dienstverleningsovereenkomst. Daarin staan op begrijpelijke wijze de rechten en plichten, de omvang of aard van dienstverlening beschreven. Met betrokken cliënten/ouders/vertegenwoordigers is een verwerkingsovereenkomst opgesteld die aangeeft hoe wij omgaan met privacy en het bewaren van persoonsgegevens.

Cura Twente werkt volgens de afgegeven indicatie van het CIZ ( Centrum Indicatie stelling Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De daarbij horende prestaties en tarieven worden volgens NZA of WMO tarief gedeclareerd.

>Cura Twente biedt ook particuliere diensten;

o   Verlengde dagopvang.

Tarieven

Tarieven vrijetijdsbesteding volgens de NZA dagdelen, passend bij de inschaling LVG, VG midden en VG zwaar. De zaterdagopvang is op dit moment door te weinig vraag van 10.00-12.00 uur. Kosten 40 euro.
Verlengde dagopvang 22,50 euro van 15.30 uur 17.00 uur, 27,50 euro van 15.30 uur tot 17.45 uur incl warm eten

Indicatiestelling

Indicatie WMO

Het kan zijn dat een voorziening nodig is die wordt geboden door specifieke organisaties. Er wordt met u gekeken welke organisatie de ondersteuning kan leveren die u nodig heeft. Met die organisatie worden speciaal voor u afspraken gemaakt over wat nodig is, hoe lang en hoeveel.

Dit kan jeugdzorg zijn, begeleiding, aanpassing van de woning, etc. Voor de inzet van deze voorzieningen is een besluit van de gemeente nodig.
http://www.wijkteamsenschede.nl/werkwijze
053 – 481 79 00

Indicatie WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Op grond van de Wlz krijgen mensen langdurige zorg vergoed, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.
Taakverdeling bij de Wlz

In het schema ziet u welke partijen betrokken zijn bij het proces van Wlz-aanvraag tot zorg:


De cliënt vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.
Op grond van de beleidsregels Wlz van het ministerie van VWS beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz.
Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de zorg geleverd wordt.
De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur kunnen aangeven.

PGB

Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget (pgb), dan geeft het zorgkantoor de cliënt een budget om zelf zorg in te kopen. De eventuele eigen bijdrage (zie volgende punt) wordt dan ingehouden op het budget.
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg vanuit de Wlz. Is dat het geval, dan ontvangt de cliënt hiervoor een rekening van het CAK.
Zelf zorg vanuit de WLZ aanvragen? klik hier: www.ciz.nl
CIZ via 088 – 789 10 00 (ook vanuit het buitenland: 0031-88 789 10 00) op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Geen wettelijke vertegenwoordiging voor de deelnemer
Indien de deelnemer geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, die kan ondersteunen bij de zorg en dienstverleningsovereenkomst of het persoonlijk ontwikkelingsplan, kan Cura Twente op verzoek Bureau Alert of st Mentorschap inschakelen. Die de deelnemer ter zijde staan m.b.t. belangenbehartiging. Ook kan dit via:
  • Menzis Zorgkantoor, tel 088-2224242 en
  • Zorgbelang Overijssel, tel 074-2500155

Voor geldende regelingen die toebehoren aan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst verwijzen wij u naar onderstaande buttons.