E: 053 230 3551
H: 053-2300341
info@curatwente.nl

Regeling vertrouwenspersoon

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dagbesteding in Enschede en Hengelo

Regeling vertrouwens persoon Cura Twente

Bestemd voor deelnemers, direct betrokken familie en medewerkers .

1 Doel

 • Doel van de regeling is binnen Cura Twente een laagdrempelig en cliëntvriendelijk aanspreekpunt te creëren, waar cliënten en direct betrokken familie maar ook medewerkers terecht kunnen met alle vormen van ongewenst ( seksueel) gedrag, intimidatie en/of bejegening. Dit aanspreekpunt is bedoeld voor grensoverschrijdend gedrag en/of voor advies in een vertrouwelijk zaak waarvoor de klachtenregeling niet laagdrempelig genoeg is.
 • In deze regeling worden de kaders vastgelegd, waarbinnen de vertrouwenspersoon van Cura Twente geacht wordt te functioneren. Hieronder vallen tevens de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de vertrouwenspersoon heeft en de facilitaire randvoorwaarden.

Tevens zal de plaats in de organisatie, ten opzichte van de bestuurder van Cura Twente en de fungerende klachtenregeling waarvoor een klachtenfunctionaris is aangesteld, verduidelijkt worden.

Definities

Vertrouwenspersoon cliënten en medewerkers:

 • De door de bestuurder aangesteld, onafhankelijk werkende persoon, die als aanspreekpunt voor cliënten, direct betrokken familie en medewerkers buiten ‘de lijn’ fungeert. En ondersteund bij emotionele, psyché sociale zaken. Die aanvankelijk niet in de lijn kunnen worden opgelost.

Klachtenfunctionaris:

 • Is een ander persoon , dan de vertrouwenspersoon, onderzoekt de mogelijkheden aangaande minnelijke schikking van de klacht of het geschil en/of het ondersteunen van de melder daarbij. Hiervoor is het klachten regelement cliënten opgezet en het klachten regelement medewerkers.

Vooraf:

Het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen geniet van alle betrokkenen binnen Cura Twente. Daarnaast dient de vertrouwenspersoon in zijn/haar handelen zijn onafhankelijkheid van Cura Twente tot uitdrukking te brengen. Voor een verantwoorde taakuitoefening dient de vertrouwenspersoon vertrouwd te zijn met het reilen en zeilen binnen Cura Twente. Tevens dient binnen Cura Twente goed bekend te zijn wie de vertrouwenspersoon is en hoe deze is te bereiken.

Werkwijze

 • Iedere cliënt en/of diens direct betrokken familie of medewerker en betrokken bij het welbevinden van de cliënt, kan vormen van ongewenst ( seksueel) gedrag, intimidatie en/of bejegening voorleggen aan de vertrouwenspersoon. Deze mogelijkheid bestaat wanneer de cliënt, directe familie of een medewerker de bevindingen al heeft neergelegd ‘in de lijn’ of wanneer de cliënt of diens vertegenwoordiger er niet voor kiest het gedrag of bejegening (in eerste instantie) in de lijn te leggen. De initiatiefneemster hoeft in dit geval niet op de hoogte gebracht te worden. De vertrouwenspersoon kan telefonisch, mondeling of schriftelijk worden benaderd.

A. Inzetten van de vertrouwenspersoon;

 • De vertrouwenspersoon bekijkt of er mogelijkheden zijn een bemiddelingsproces in gang te zetten, indien de cliënt of medewerker dit wenst. Dit laatste is niet van toepassing indien er sprake is van grof machtsmisbruik of strafbare feiten. Dan adviseert de vertrouwens persoon andere stappen. De vertrouwenspersoon staat de melder indien gewenst bij en geeft informatie en advies over mogelijkheden met betrekking tot de te nemen acties en de consequenties daarvan, bij het doen van melding of aangifte bij de politie en het doen van een melding bij het Bureau Vertrouwensartsen inspectie van gezondheid en dergelijke. ( zie hiervoor ook het klachten regelement cliënten of medewerkers)
 • Wanneer bemiddeling door de vertrouwenspersoon niet plaatsvindt of zonder bevredigend resultaat voor de melder verloopt, dan kan de melder en/of de vertrouwenspersoon op diens verzoek, de klacht voorleggen aan de klachten functionaris en ondersteuning bieden.
 • De bemiddeling wordt afgesloten met een ‘afsluitingsbericht’ aan de melder, aan degene(n) aan wie het ongewenste gedrag of bejegening is gericht en aan de initiatiefneemster.

B. (Vermoeden van) Ongewenste (seksuele intimiteiten) of grensoverschrijdend gedrag:

 • Indien nodig, zorgt de vertrouwenspersoon voor de eerste opvang van de klager, met name, wanneer cliënt geconfronteerd is met ongewenste seksuele intimiteiten.
 • In geval van vermoedens van ongewenste seksueel intimiteiten houdt de vertrouwenspersoon eerst (naar eigen inzicht) een onderzoek waaruit de vermoedens worden bevestigd. Vervolgens(of onmiddellijk naar eigen inzicht) meldt de vertrouwenspersoon de vermoedens aan de klachten functionaris en tevens wordt de initiatiefneemster ingelicht. De initiatiefneemster zal bij elke klacht van deze aard, waarbij psychische of lichamelijke schade is, of vermoeden van schade, de politie inlichten en zo nodig medische zorg of nazorg vragen.
 • De vertrouwenspersoon staat de melder indien gewenst bij en geeft informatie en advies over mogelijkheden met betrekking tot de te nemen acties en de consequenties daarvan. Tevens staat de vertrouwenspersoon de melder bij, bij het doen van melding of aangifte bij de politie en het doen van een melding bij het Bureau Vertrouwensartsen inspectie van gezondheid en dergelijke.
 • De vertrouwenspersoon kan in geval van vermoeden van de melder van ongewenste (seksuele) intimiteit of grensoverschrijdend gedrag bij cliënten er op toe zien dat een melder zich kan laten bijstaan door een raadsman, indien de melder dit wenst.
 • Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de cliënt en diens vertegenwoordiger door naar daarvoor in aanmerking komende hulpverleningsinstanties en ondersteunt de melder bij het inschakelen van deze instanties

C. Verslaglegging en archivering

 • De vertrouwenspersoon houdt een archief bij van alle door hem/haar gevoerde gesprekken. Dit archief is alleen voor de vertrouwenspersoon toegankelijk. De vertrouwenspersoon draagt het archief over als hij/zij van zijn/haar functie is ontheven. Bij het aanleggen van het archief dient de vertrouwenspersoon rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens o.a. wat betreft het inzagerecht van bij de klacht betrokken partijen.
 • De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerd verslag uit aan de initiatiefneemster van Cura Twente. In dit verslag wordt melding gemaakt van het aantal en de aard van de bij hem/haar gemelde klachten en het resultaat van de bemiddeling. Het verslag wordt ter informatie toegestuurd aan de Raad van advies en de Bestuurder van Cura Twente. De vertrouwenspersoon bezoekt Cura Twente minimaal 2x per jaar teneinde een beeld te krijgen van de organisatie Cura Twente en om de bekendheid van de vertrouwenspersoon te bevorderen.

D. Faciliteiten voor de vertrouwenspersoon

 • Om zijn/haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen dient de vertrouwenspersoon over voldoende faciliteiten te kunnen beschikken om de functie goed uit te kunnen oefenen. In een overleg met de initiatiefneemster worden deze faciliteiten bij de aanstelling (schriftelijk) vastgesteld. De functie is op vrijwillige basis dan wel tegen een vrijwilligersvergoeding van een standaard bedrag van 250,- euro per jaar. Reiskosten worden vergoed conform de CAO gehandicaptenzorg en andere te maken kosten worden vooraf in overleg besproken.
 • 1x per 4 jaar wordt de vertrouwenspersoon herkozen op de ouderavond, dit geschiedt n.a.v. de verslaglegging.
 • Gezien de komst van de WkkGZ in 2017 is een organisatie verplicht zich aan te sluiten bij een geschillen instantie. Dit is voor de GZ sector en leden van de VGN ( Vereniging gehandicapten Nederland), “Ieder(in)” T 030-273 93 00  E info@vgn.nl

2. Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 • Is een klankbordfunctie voor cliënten, diens direct betrokken familie of de medewerker(s).
 • Ondersteunt de melder bij het formuleren dan wel melden van emotionele, psyché sociale zaken.
 • Adviseert de melder in de te nemen stappen.
 • Verwijst de melder, waar nodig, door naar hulpverlenende instanties.
 • Is gerechtigd bij melding van vormen van ongewenst ( seksueel) gedrag, intimidatie en/of bejegening, de voorziening te betreden en gesprekken te voeren met medewerkers, cliënten en initiatiefneemster in verband met een nader onderzoek.
 • Treedt als bemiddelaar op bij vormen van ongewenst ( seksueel) gedrag, intimidatie en/of bejegening.
 • Is gerechtigd om op eigen initiatief (externe) deskundigen kosteloos te raadplegen , kosten worden vooraf met de Bestuurder besproken.
 • Neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

3. Verwijzing en samenhang

 • Gedragscode Cura Twente
 • Wet Bescherming persoonsgegevens. En regelement organisatie
 • Klachtenprocedure cliënten, direct betrokken familie of klachtenprocedure medewerkers Cura Twente.
 • Regeling ( vermoeden van ) seksueel misbruik.
 • Regeling ( vermoeden van ) huiselijk geweld.
 • Regeling vrijheidsbeperkende maatregelen en de Wet zorg en dwang.

Vertrouwenspersoon: De NAW van de functionarissen zijn bij de bestuurder op te vragen i.v.m. privacyoverwegingen.